Showroom-satellite-render_dark_twothirds

ADCS

Opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych modułu sterowania i kontroli położenia na orbicie (Attitude Determination and Control System - ADCS) przeznaczonego dla mikrosatelitów obserwacyjnych

Hurricane-satelllite-render_hero_full

Projekt POIR.01.01.01-00-0841/19-00 pt:  „Opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych modułu sterowania i kontroli położenia na orbicie (Attitude Determination and Control System) przeznaczonego dla mikrosatelitów obserwacyjnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka Technologie kosmiczne.

Projekt dotyczy opracowania i zweryfikowania w warunkach rzeczywistych modułu sterowania i kontroli pozycji na orbicie (Attitude Determination and Control System - ADCS) dedykowanego mikrosatelitom obserwacyjnym, w szczególności mikrosatelitom wyposażonym w radar SAR. Najważniejsze zakładane rezultaty projektu adresują kluczowe obszary związane ze skutecznym wykorzystaniem mikrosatelitów, tj.

  • Możliwość wyznaczania, w czasie rzeczywistym, precyzyjnej pozycji satelity na orbicie (poniżej 1 m) i jego orientacji w przestrzeni. Ma ona istotne znaczenie dla zapewnienia dobrej geolokalizacji celu obrazowania SAR, jak również rozwiązania problemu niedokładności względnego pozycjonowania (motion error).
  • Możliwość synchronizacji czasowej nadajnika i odbiornika współpracujących satelitów w celu spójnego przetwarzania sygnału i pomiaru zasięgu - kluczowa właściwość w kontekście operowania mikrosatelitów w formacji.
  • Zwiększona szybkość zmiany pozycji satelity (repozycjonowanie) dająca możliwość większej elastyczności w wyborze obrazowanych obszarów w trakcie jednego okrążenia Ziemi.

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów (parametrów ADCS) Wnioskodawca zaplanował szereg prac b+r, których ogólny zarys przedstawia się następująco:

  • Zwymiarowanie i symulacyjne zweryfikowanie założeń planowanego systemu za pomocą metodologii Model-in-the-loop.
  • Zaprojektowanie i wytworzenie oprogramowania systemu ADCS za pomocą metodologii Processor-in-the-loop.
  • Zaprojektowanie, wykonanie i zweryfikowanie platformy sprzętowej ADCS za pomocą metodologii Hardware-in-the-loop.
  • Wytworzenie prototypów, walidacja ich działania w drodze testów funkcjonalnych oraz odporności na warunki kosmiczne.
  • Testy prototypów na orbicie, tj. warunkach rzeczywistych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 17 758 193,75 PLN
Całkowita kwota dofinansowania wynosi: 10 627 991,94 PLN

eu logos2